Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Affärer i byggsektorn

Byggfel kostar över 50 miljarder kronor om året

Publicerad: 19 december 2018, 13:48

Boverket har kartlagt hur höga kostnaderna för byggfel är i varje år. Foto: Boverket

Tidsbrist, bristande motivation och brist på kompetens är de enskilt största orsakerna till de fel, brister och skador inom byggsektorn som varje år kostar fastighets- och samhällsbyggnadssektorn över 50 miljarder kronor. Kostnader som får betalas både av konsumenter och av branschens aktörer.

Ämnen i artikeln:

byggkontrakt

NML

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Boverket har på regeringens uppdrag kartlagt omfattningen av fel, brister och skador i byggsektorn. Kartläggningen omfattar ny- och ombyggnation av byggnader (småhus, flerbostadshus samt lokal-, industri- och ekonomibyggnader).

- Syftet med uppdraget var främst att säkerställa att vi inte bygger in fel nu när byggtakten har varit så hög. Det hade också konstaterats att inomhusmiljön i nybyggda hus inte alltid var så bra och att det är viktigt att vi bygger rätt och bra, säger Mats Sjökvist, projektledare för kartläggningen.

Vid sidan av tillgänglig nationell statistik lät Boverket genomföra djupintervjuer med 17 aktörer i byggsektorn samt en enkätundersökning med telefonintervjuer till 822 personer inom olika yrkeskategorier i samhällsbyggnadssektorn.

- Resultatet bygger i stort på vad branschens aktörer säger och på tidigare rapporter och undersökningar, säger Mats Sjökvist.

Höga kostnader för byggfel

Det är svårt att uppskatta de fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn exakt, men uppskattningsvis är kostnaderna mycket höga.

- Det har pratats om höga byggkostnader länge. Men man rycker på axlarna åt det. Genom att sätta kostnaderna i relation till vad man skulle kunna få för pengarna som slösas bort vill vi lyfta problemet. Om man inser att vi istället för en massa fel skulle kunna bygga över 11 000 nya bostäder så kanske man ser allvaret i detta och att det är dags att göra något åt det, säger Mats Sjökvist.

I rapporten har fyra poster av kostnader knutna till fel, brister och skador tagits upp.

Den första rör fel och brister som upptäcks under produktionsskedet. Dessa motsvarar 2-5 procent av produktionskostnaden eller 7-17 miljarder kronor per år.

Den andra posten rör skador som upptäcks efter garantitidens utgång. De allra flesta fel upptäcks i förvaltningsskedet. Dessa står för 5-7 procent av produktionskostnaden eller 17-21 miljarder kronor per år.

Den tredje posten är kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning, slöseri med tid och material. Den uppskattas till 10 procent av produktionskostnaden eller 35 miljarder kronor per år.

Den fjärde kostnadsposten består av indirekta följdeffekter, till exempel att andra projekt försenas eller ställs in, minskad goodwill och tappade försäljningseffekter. Dessa kostnader beräknas uppgå till 7-11 procent av produktionskostnaden eller 24-38  miljarder kronor per år.

- Om man lägger ihop alla fyra av dessa blir det 111 miljarder kronor om året, säger Mats Sjökvist.

Fler bostäder i stället för fel

Om man lägger ihop kostnaderna i de två första posterna och den för ineffektiv resursanvändning så motsvarar det ett bortfall i nyproduktion på mellan 11 000 och drygt 17 000 lägenheter i flerbostadshus.

Lägger man även till de indirekta följdeffekterna så motsvarar det ett bortfall på 27 000–33 000 lägenheter varje år.

Därtill kommer kostnader i ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv som exempelvis tidsförluster, ökad ohälsa för anställda, försämrad inomhusmiljö, konsekvenser för miljön med mera.

- Men då har vi inte tagit hänsyn till kostnader för miljön, till exempel för nytt material och nya transporter. Vi har inte heller tagit hänsyn till kostnader för att människor blir sjuka av att bo i dåliga hus till exempel, säger Mats Sjökvist.

Som alltid är det någon som får ta notan.

- Någonstans får detta betalas. Man kan tycka att det bör påverka entreprenörens vinster, men i slutänden hamnar det mesta på bostadskonsumenterna i form av högre boendekostnader, säger Mats Sjökvist.

Bara branschen som kan lösa bristerna

Han är inte direkt oroad över de höga kostnaderna för byggfel i branschen.

- Jag är snarare frustrerad över att man slösar bort så här mycket pengar. Jag tror att vi kan mycket bättre, säger Mats Sjökvist.

De fel, brister och skador som ligger till grund för de ökade kostnaderna uppstår i samtliga skeden av ett byggprojekt. Liksom i tidigare undersökningar, bland annat rapporten Slöseri i Byggprojekt av Chalmersprofessorerna Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi 2005, visar den här kartläggningen att tidsbrist, bristande motivation och brist på kompetens är de enskilt största orsakerna till fel, brister och skador. Särskilt entreprenörerna uppger att bristande motivation i produktionsskedet är en orsak. Däremot upplevs inte tolkning av lagar och regler vara en orsak till att fel, brister och skador uppstår, enligt undersökningen.

- Vi är säkra på att det är branschen som måste ta tag i detta. Brister i motivation, organisation och kunskap är inget som vi som myndighet kan påverka. Det är inte reglerna det är fel på. Däremot är det många som upplever att kontrollsystemet i PBL fungerar dåligt och det ska vi titta vidare på , säger Mats Sjökvist.

Ett problem som hålls fram i rapporten är att erfarenhetsåterföringen i branschen fallerar. Det gör att riskerna för att samma fel upprepas om och om igen ökar.

“Kunskapen om hur man ska bygga anser man finns i sektorn men måste spridas till alla aktörer i byggsektorn,” skriver Boverket i rapporten.

Kartläggningen visar också att det i dag, liksom under de senaste decennierna, främst är vatten- och fuktproblem som orsakar skador. Vattenskador i kök och våtrum, läckande låglutande tak, gårds- och terrassbjälklag, fukt i byggnadens konstruktion och läckage genom ytterväggar är vanligt förekommande.

- Vi konstaterade snabbt att vi har lika många vattenskador som tidigare. Det har blivit lite färre skador i våtrum, men samtidigt har de ökat i kök, där det blivit vanligare med olika nya installationer. Där har reglerna inte hängt med. Så totalkostnaden är lika stor som tidigare, säger Mats Sjökvist.

Forskningen bör vara mer fristående

Nu ska Boverket titta på hur de som myndighet kan göra åt det stora antalet fel, brister och skador i branschen. Kontrollsystemet är ett område som kan förbättras, en annan är att främja forskning.

- Vi kan också titta på hur forskningen kan bli mindre beroende av branschens aktörer. Det kanske vore klokt om staten ett grepp över forskningen så att den inte är beroende av enskilda aktörer i branschen, säger Mats Sjökvist.

I början av året fick Boverket ett annat regeringsuppdrag, att arbeta för god inomhusmiljö, som löper fram till 2021. Det består av tre delar: Komplettera den kartläggning av bostadsbeståndet som gjordes för 7 år sedan, sprida kunskap och bättre byggande och kartlägga byggskador och fungera som expertfunktion kring hur man kan minimera skador.

Hela rapporten hittar du här: "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn"

Så förklarar branschen varför fel, brister och skador uppstår:

■ ”Ingen fortbildning eller erfarenhetsåterföring. I dag är det leverantörerna som i bästa fall utbildar i sina specifika metoder och system.”
■ ”Plats- och arbetsledning utsätts för en enorm press. Många kommer direkt från skolan, dvs. ingen erfarenhet.”
■ ”Oerfarna platschefer lyfts upp till stora projekt nu i högkonjunkturen.”
■ ”Underentreprenörssjukan – det är mängder av underentreprenörer på byggprojekten i dag. Entreprenader delas upp och köps och säljs så till slut så har man inte koll på vem som är ansvarig.”
■ ”Väldigt tidspressade byggtider i dag.”
■ ”En av anledningarna kan vara att kvalitet verifieras med kvalitetsdokument och egenkontroller. Egenkontroller enligt PBL påpekas från flera håll som helt verkningslösa för att bidra till kvalitet.”
■ ”Fel uppstår ofta när tekniksprång görs, man tar klivet med enskild produkt men lyckas inte se på helheten.”
■ ”Enskilt största problemet i dag är att få tag på rätt kompetens, detta uppger sju av tio bolag.”
■ ”Man har inte längre det industriella tänkandet.”
■ ”Effektiviteten minskar när entreprenader delas upp på olika
■ yrkeskategorier, ingen ser helheten, man vet inte vad som ska hända sedan, man tar inte ansvar för helheten .”
■ ”Bristfälliga kunskaper. Mänskliga fel. Risker har låg prioritering. Starka särintressen. Bristfällig transparens, dåliga instruktioner och dokumentation av materials egenskaper. Svaga beställare och brukare.”
■ ”Tydliga särintressen i branschen. Få kommersiella aktörer har hållbarhet som intresse. De stora aktörerna, som är de som driver branschen, har endast ekonomiska intressen. Många frågor läggs ut av samhället till dessa aktörer att lösa. I grunden ett tankefel då drivkraften saknas. De drivande borde vara Boverket, forskare, departement etc.”

Kostnader knutna till fel, brister och skador

Fel och brister som upptäcks under produktionsskedet: 2-5 procent av produktionskostnaden eller 7-17 miljarder kronor per år.

Skador som upptäcks efter garantitidens utgång: 5-7 procent av produktionskostnaden eller 17-21 miljarder kronor per år.

Kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning, slöseri med tid och material: 10 procent av produktionskostnaden eller 35 miljarder kronor per år.

Indirekta följdeffekter, till exempel att andra projekt försenas eller ställs in, minskad goodwill och tappade försäljningseffekter: 7-11 procent av produktionskostnaden eller 24-38  miljarder kronor per år.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev