Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arkitektur

"Det behövs byggherrar som är redo att satsa på innovativ och spännande arkitektur"

Publicerad: 15 juni 2009, 09:43

Stockholm ska växa nyskapande. Målet med Årstafältet är att utforma en epokgörande stadsdel och en park i världsklass. Arkitekten Erik Giudice menar att det behövs byggherrar som är redo att satsa på innovativ och spännande arkitektur för att lyckas skapa denna nya stadsdel.


I maj 2007 fattade stadsbyggnadsnämnden ett startbeslut om en helt ny stadsdel på Årstafältet, i södra Stockholm. I maj 2008 togs beslut om inbjuden arkitekttävling. 29 januari 2009 utsåg juryn svenske Erik Giudice och hans kontor Archi5 i Paris till vinnare i tävlingen om att tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren vidare utreda och utveckla sitt förslag ”Arkipelag” på Årstafältet.

– Det är ett spännande projekt, alla inblandade har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller det slutliga resultatet. Tävlingsprogrammet formulerade målet att utforma en epokgörande stadsdel och en park i världsklass, det är en stor utmaning, säger Erik Giudice.

Per Kallstenius, stadsarkitekt i Stockholm, var juryns ordförande.
– När vi utlyste tävlingen trodde vi inte att vi skulle kunna utse en enda vinnare, utan att vi skulle få utse en andra- och tredjepristagare. Men Archi5 utkristalliserade sig som vinnare.

Att valet föll på Erik Giudice och Archi5 motiverar han:
– Bärande var att förslaget var det enda som höll sig, och gick att utveckla, inom det givna tävlingsområdet utan att inkludera exempelvis Årsta partihallar. En tilltalande framtidsvision kunde möta fältet på ett spännande sätt. Bebyggelsefronten mot sydväst ligger mot en vattenspegel.
– Men bäst var att Erik Giudice gjort en bra analys av området. Han har byggt upp området med begripliga resonemang vilket tyder på ett stort kunnande.

Juryn skriver i sitt utlåtande att tävlingsuppgiften rymmer vår tids aktuella stadsbyggnadsfrågor om uthållighet, integration och stadsliv, samt att projektet kommer att i allra högsta grad bli relevant för flera av Stockholms stadsutvecklingsområden. Nya Årstafältet förväntas bli en målpunkt i södra Stockholm och det kommer att påverka utvecklingen av hela den södra förstaden positivt.

Varför Årstafältet, Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm?
– Det handlar ju om en uppfattning om hur Stockholm ska växa. Vi vill ha en hel stad. I dag hänger inte Östberga ihop med Årsta, stora vägar delar av området. Årstafältet har dessutom varit styvmoderligt behandlat, det handlar om att förädla Årstafältet.

Under översynen av förutsättningarna för att bebygga Årstafältet var en del av målet just att på ett naturligt sätt binda samman befintlig bebyggelse runt fältet och skapa bättre kommunikationsmöjligheter för de omkringboende med bland annat den planerade parken.

En invändning som juryn hade när de utsåg Arkipelag till vinnare var att det inte fanns någon riktig koppling till Östberga.
– Men nu när projektörer arbetar med detaljplanerna är Erik Giudice med och kommer med synpunkter, han fångar då bland annat in Öst-
bergahöjden och utvecklar parken i området, säger Per Kallstenius.

Erik Giudice beskriver sin vision för Byggindustrin om hur Östberga så tilltalande som möjligt ska smälta samman med den övriga bebyggelsen.
– Östberga är en del av Arkipelag och ska integreras i den urbana kontinuitet som vi vill skapa. Vi håller nu på att testa flera lösningar för att hitta den rätta balansen mellan existerande konstruktioner och nybyggda kvarter. Vi ritar även pa ett aktivitetsstråk, med sport och lekplatser, utmed parkens västra kant. Detta stråk kommer att bli en viktig del av parken och samtidigt binda samman Östberga med de övriga kvarteren.
Erik Giudice.
Foto Ingrid Gallagher


Någon sovstad ska det inte bli.
– Nya Årstafältet ska ha stadskaraktär! Liv och rörelse dygnet runt, med verksamheter i bottenvåningarna, säger Kristina Alvendal.
Hon nämner Hammarby sjöstad med sina levande kvartersstrukturer som exempel.
– Av sovstäder kan vi dra slutsatser. Vi har ju försökt att ruska liv i en del områden, framför allt i nordvästra förorter som Tensta, men det är svårt att kunna bygga exempelvis restauranger och affärer i bottenvåningarna på de husen. Egentligen borde inte miljonprogrammet ha byggts kan man tycka, menar Kristina Alvendal.

Nya Årstafältet ingår i det centrala stadsområdet vilket kräver att det utvecklas mot en ny identitet – genom att varken placera sig i stadens kärna eller i en förort kräver det sin helt egna typologi.

Arkipelag formulerar en stadsdel med innerstadskaraktär, därför är det viktigt att förutom bostäder planera arbetsplatser, handel, service och offentliga byggnader. Målet är, menar Erik Giudice, att utforma en stadsmiljö och samtidigt ta vara på existerande naturområden, sammanfläta stad och natur, skapa nya innovativa offentliga rum som utnyttjar den unika potential som platsen har.
– Jag skulle gärna se en större kulturbyggnad i området. I kombination med parken skulle denna ge ytterligare identitet till den nya stadsdelen, säger han.

Juryn antog att ungefär 35–50 procent av dagens yta skulle användas till parkändamål. Om parken endast är den yta som blir över när bebyggelsen är gestaltad riskerar den att upplevas som en övergiven eller obearbetat plats och inte en attraktiv park resonerade juryn vidare.
– Vi tänker oss täta och varierade stadsmiljöer. Kontrastverkan mellan stad och park, med tydliga övergångar från minerala till ”mjuka” ytor. Mångfald ska finnas i arkitektoniska uttryck, variation i höjder och byggnadstypologier kommer att ge ett intressant urbant landskap, berättar Erik Giudice.
– De nya kvarteren kommer att ha en urban karaktär med väldefinierade gaturum, aktiviteter i gatuplan och utbud av handel och service. Idén är att kombinera innerstadens positiva sidor med närheten till ett stort grönområde. Den stora parken, men även mindre parker och torg placerade inom kvarteren kommer att utgöra en dynamisk grönstruktur, säger han.

Tävlingsprogrammet betonade hållbar utveckling, dels teknisk, men även social.
– Mångfald karakteriserar intressanta och dynamiska stadsdelar. För att uppnå denna mångfald krävs det ett brett utbud av innovativa boendeformer, förklarar Erik Giudice hur han hanterat den sociala aspekten av hållbarhet.

De historiska värdena som i dag finns på fältet, till exempel fornminnen, kommer att tillvaratas. Göta landsväg från järnåldern är Stockholms äldsta bevarade vägsträckning och utgjorde fram till 1600-talets slut Stockholms enda vägförbindelse söderut. Göta landsväg, Bägersta bytomt och Östberga gravfält är registrerade fornlämningar och skyddas av kulturminneslagen.
– Årstafältet har ju en stor, rik kulturhistoria. Ett av riktmärkena för de tävlande var att bevara minst 50 procent av fältet som obebyggt, samt att skydda Göta landsväg och gravarna. I det vinnande förslaget lämnas 30 hektar av de 50 hektar fältet består av obebyggt, så det är även mer än vad som stipulerats i tävlingsuppgiften, säger Kristina Alvendal.
– Vi arbetar nu med hur vi ska värdesätta Göta landsväg. Vi vill även ta tillvara Kvarnbacksskogen som ligger i fältets södra del och binda samman denna med resten av parken, detta kommer att ge en viktig biologisk kontinuitet.

Man är nu i den del av processen där projektörer arbetar med programmet, alltså planprogrammet, som ska vara klart till hösten.
– Projekteringen startar, men det kommer att gå långsammare än vanligt på grund av det allmänna läget. Vi får direktiv efter sommaren, kanske börjar vi bygga om tre år, klart kan det bli om 10–15 år troligen, säger Per Kallstenius.


Årstafältet kräver sin helt egna typologi. Erik Giudices mål är att utforma en stadsmiljö och samtidigt ta vara på existerande naturområden.
Foto Ingrid Gallagher

Erik Giudice är involverad i Årstaprojektet, som stadens huvudkonsult för stadsplaneringsfrågor; han leder ett team med arkitekter, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister.
– Samarbetet med övriga inblandade är mycket bra. Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och samtliga inblandade konsulter bildar en dynamisk arbetsgrupp som det är mycket stimulerande att arbeta med. I stora och komplexa projekt gäller det att utnyttja alla inblandades kompetens och kreativitet, säger han.

Vad ser du fram emot?
– Den dag då de första byggnaderna och offentliga rummen blir färdigställda, dessa ska bli spektakulära, innovativa och hållbara.
– Jag tror även att skedet när byggherrarna kommer in i processen kommer att vara mycket spännande och en möjlighet att berika projektet ytterligare. För att lyckas skapa denna nya stadsdel kommer det att behövas byggherrar som är redo att satsa på innovativ och spännande arkitektur, svarar Erik Giudice.

Har något varit särskilt svårt?
– I de projekt jag arbetar med försöker jag alltid utnyttja eventuella svårigheter för att finna lösningar som förbättrar projektet. Det handlar om en lång process och det är oerhört viktigt att man inte mister projektets integritet eller gör avkall på kvalitén när man stöter på svårigheter. Det är därför nödvändigt att det finns en kreativ kontinuitet under projektets alla faser.Archi5 är en fransk arkitektbyrå, ett paraplyföretag där de fem delägarna driver sina egna projekt. Man har gemensamma anställda. Ibland arbetar arkitekterna tillsammans, ibland individuellt.
Archi5 har öppnat kontor i Warszawa.
Erik Giudices personliga mål är att de ska kunna öppna ett kontor i Stockholm inom kort.

Ingrid Gallagher - ingrid@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.