Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Branschens bortglömda klimatbov

Publicerad: 7 februari 2018, 05:00

Det är stora skillnader mellan hur långt företagen i samhällsbyggnadsbranschen kommit med arbetet att begränsa koldioxidutsläpp via tjänsteresor. Det visar en undersökning som Byggindustrin har gjort.


Miljö- och hållbarhetsmål finns hos många företag i samhällsbyggnadsbranschen. Entreprenörer och konsulter bygger numera en stor del av sina affärer på att kunna erbjuda kunderna hållbara lösningar och har många egna experter inom området. Men när det kommer till uppföljningen av den egna verksamheten vad gäller resor finns inte alltid lika detaljerad information. Byggindustrins rundringning till några av de största aktörerna i branschen visar att en del redan har jobbat aktivt med att reducera koldioxidutsläppen vid tjänsteresor och har omfattande statistik, medan andra precis har börjat nosa på frågan.

– Att ha en slappt implementerad resepolicy i kombination med att inte klimatkompensera enligt Gold Standard är illa. För att lyckas förändra krävs att organisationen står bakom och fördelar ut ett ansvar. Det måste finnas ett tydligt system som går att följa, säger Stefan Henningsson på Världsnaturfonden (WWF).

Han berättar att WWF inte gör några flygresor alls inrikes och att de anställda får ansöka om vilka resor de vill göra det kommande halvåret. Varje avdelningschef tar sedan beslut om vilka resor som prioriteras.

– Det är många resor som inte har blivit av sedan vi började med detta men det är smällar man får ta. Vi har upptäckt att mycket går att lösa på andra sätt. De gånger någon flyger utomlands försöker vi stanna borta längre och genom bra briefing ta möten för kollegan också så att vi kan skicka en person i stället för två, berättar Stefan Henningsson.

Flyget har svårt att ställa om

Flygets klimatbelastning är stor och är en av de industrier som har allra svårast att ställa om. Det finns få mänskliga aktiviteter som kräver så mycket energi.

– Många av våra aktiviteter på marken är redan tekniskt lösta. Det finns redan energipositiva byggnader till exempel och även om allt inte byggs på det viset finns kunskap och möjlighet. För flyget finns inte nollutsläpp som ett alternativ, säger Stefan Henningsson.

Flygplanen är inte tillräckligt effektiva, det finns inga internationella regleringar som motiverar branschen att satsa på ”best available technology”. Även om biobränsle skulle användas mera finns problemet med utsläpp av bland annat vattenånga kvar vilket också ger klimateffekter. Enligt Jonas Åkerman, forskare på KTH, måste svenskarnas flygande minska med cirka en tredjedel, även om man räknar optimistiskt, för att nå klimatmålen. Enligt en forskningsrapport som han varit delaktig i har antalet internationella resor med flyg som svenskarna gör ökat med 130 procent från 1990 till 2014.

– Vi svenskar flyger sex gånger mer än det globala snittet. Globalt sett är en fjärdedel av flygresorna tjänsteresor, så det finns en stor potential till förändring där. Teliasonera är ett gott exempel för andra att titta på. De har under en tioårsperiod halverat sina tjänsteresor och samtidigt som de gynnat miljön sparat en halv miljard kronor om året, tipsar Jonas Åkerman.

Vad har ni för resepolicy?

Christina Lindbäck, hållbarhetschef/Andrea Wästlund hållbarhetskoordinator, NCC

– Vi har en resepolicy, den ställer i dagsläget inte krav på färdmedel utan handlar snarare om att resan kan förebyggas med hjälp av digitala möten. Ibland har vi dock haft vissa kampanjer på intranätet för att uppmuntra anställda att ta tåget. Vi har för tillfället ingen totalstatistik på hur många resor som görs med tåg respektive flyg förutom på vissa utvalda sträckor. Till exempel så har vi ungefärliga siffror för 2016 på sträckan Göteborg-Stockholm där vi åkte cirka 60 procent flyg och 40 procent tåg. I dagsläget har vi inte statistik som visar om till exempel antalet flygresor ökat eller minskat över tid, men vi kommer att göra en djupare analys av hur resandet med tåg gentemot flyg sett ut under 2017. 2016 genererade våra flygresor 4772 ton CO2e (e står för ekvivalenter), det innebär att vi räknar in andra växthusgaser också och det är så vi redovisar våra koldioxidutsläpp. Siffran gäller hela koncernen med cirka 17 000 anställda varav 8000 tjänstemän. NCC klimatkompenserar inte utan försöker förebygga antalet resor så långt det går.

Peer Gattermann, nationellt ansvarig fordon och resor, Trafikverket

– Vi har en resepolicy som väger in kostnad, tid, arbetsmiljö och miljö. Det finns information om policyn på intranätet och den säger bland annat att tjänsteresor under 50 mil helst bör göras med tåg. Vi har en stor tillit inom organisationen som gör att de anställda själva gör en bedömning och bokar via vår upphandlade resebyrå. Med bakgrund av Trafikverkets uppdrag och nationell spridda organisation är tjänsteresandet omfattande. Fördelningen är ungefär 65 procent tåg, 30 procent flyg och 4 procent hyrbil. 2016 genomfördes tjänsteresor med tåg, flyg, hyrbil, tjänstebilar och egna bilar motsvarande 64 miljoner kilometer vilket genererade ett koldioxidutsläpp på 4 900 ton för våra cirka 7000 anställda (avser endast koldioxidutsläpp, ej koldioxidekvivalenter). Dock sker idag ingen klimatkompensation. Sett över åren 2011-2016 har det totala resandet per person ökat med 3 procent.

Johan Alte, hållbarhetschef, Veidekke

– Vi har i dag en riktlinje för resor där vi förespråkar tåg och Skypemöten vilket vi vill ska väljas före flyg. Men allt kan bli bättre så riktlinjen ligger för omarbetning och vi håller på att samla in data för att få ett underlag till förändringar. Bland annat så tittar vi utifrån 2-gradersmålet och försöker se hur många flygresor, drivmedel med mera som vi måste ersätta 2018 för att klara vår del i en minskad klimatpåverkan. Vi vill bryta ner det på åtminstone affärsområdesnivå för att få en tydlighet. Miljödata för 2017 håller vi på att sammanställa, så i dag kan jag inte uppge om vi har ökat eller minskat antalet flygresor, vi håller på och analyserar nu. Veidekke klimatkompenserar inte och jag har heller inte någon uppgift just nu om hur stora våra koldioxidutsläpp för resor är.

Cecilia Nielsen, kommunikationsdirektör, Akademiska Hus:

– Vår reseriktlinje vilar på några grundstenar för att resandet ska vara så effektivt som möjligt; säkerhet, låg totalkostnad, så litet avtryck på miljön som möjligt samt tidseffektivitet ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv. Vi utvärderar alltid behovet av att resa till möten, och ska i första hand välja digitala möten. Vi väljer i första hand tåg (före flyg) och alltid biljetter i lägsta prisklass. Vi omorganiserade bolaget för ett år sedan och eftersom vi finns över hela landet har en tillfällig effekt blivit att vi har ökat resandet under 2017. Tågresandet har ökat mer än flygresandet och det sammanlagda antalet tågresor är fler än antalet flygresor. Vi är på väg att införa klimatkompensation, men har inte gjort det hittills. 2016 uppgick koldioxidutsläppen till 190 ton (koldioxidekvivalenter ej inräknade) på våra 440 anställda.

Maria Hernroth, hållbarhetschef, Peab:

– Peab har en mötes- och resepolicy där medarbetarna uppmanas att beakta tid, resekostnad och miljöpåverkan. Dessutom har en omställning från fysiska möten till Skype drivits aktivt. Snarare än att klimatkompensera har vi ambitionen att ha så lite flygresande som möjligt. Vi tar även fram statistik över vårt resande, vilket ger oss en tydlig bild över vilka koldioxidutsläpp som våra affärsresor medför. Men jag har tyvärr inte siffror för extern publicering i dagsläget.

Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter

– Vi har en resepolicy som syftar till att minska resandet generellt och att vi ska prioritera tåg. När det gäller att påverka tågresandet så vågar jag påstå att det ligger i vår kultur. Det är naturligt att vi åker tåg och om någon behöver ta flyget så finns det oftast en tydlig förklaring till det. Om det är långa resor kan man ju även ta tåget ena vägen och flyga hem. Vi har bestämt att alla kan åka första klass för att göra det mer bekvämt och lättare att arbeta. Vi anpassar mötestider så att de inte börjar innan 9.30 vilket gör det lättare att ta tåg. Vi försöker även påverka att externa konferenser anpassar sig efter detta.  2015 gjordes 94 procent av alla våra resor inrikes med tåg. 2016 räknade vi även med resor till Oslo och Köpenhamn och då gjordes 80 procent av resorna med tåg. Vi har minskat våra utsläpp från resor med 63 procent per medarbetare sedan 2014, varav flyg har en stor andel. Varje kontor får årligen statistik som visar alla resor. Vi kommer även börja upplysa hur mycket utsläpp olika resor innebär och införa någon form av klimatväxling för att ytterligare stimulera ett hållbart resande. Vi klimatkompenserar allt flyg. 2016 uppgick våra koldioxidutsläpp till 544 ton på drygt 900 medarbetare.

Johan Arvidsson, t.f. miljö- och hållbarhetsansvarig, WSP

– Vi styr vi mot hållbarare resval genom vår resepolicy, men vi klimatkompenserar inte. Vi ser helst resfria möten. Under 2017 har vi omförhandlat flera av våra leverantörsavtal inom resor. När vi nu har säkerställt att vi har avtal med bra villkor återstår att fortsätta analysera våra resmönster, optimera våra beteenden och styra mot de leverantörer som passar oss bäst utifrån olika bedömningskriterier, varav hållbarhet är ett. Prioritet ska ges till direktflyg eller rutter med minimalt antal mellanlandningar, eftersom starten bidrar speciellt mycket till utsläppen. 2016 var koldioxidutsläppen (ej koldioxidekvivalenter) 2161 ton för våra drygt 4000 anställda i Sverige. Våra internationella resor har ökat generellt i och med att vi fått fler internationella uppdrag.

Johan Gerklev, hållbarhetschef/Monica Wahlberg, kategoriansvarig Resor, Skanska Sverige:

– Vi har både en mötespolicy och en resepolicy där vi uppmuntrar till att resa så kostnadseffektivt och säkert som möjligt och med minsta belastning på miljön. Möten via Skype är att föredra. Resandet har vare sig ökat eller minskat under senare år, det är ungefär samma mängd flygresor men en svag ökning av tåg. Vi har upphandlat en resebyrå som känner till vår policy men det är upp till varje enskild anställd att själv göra en bedömning i samband med att resor bokas. För våra flygresor betalar vi en intern klimatavgift som vi sedan använder för klimatinvesteringar inom Skanska. Där kan våra verksamheter ansöka om medel. Det har till exempel gått till byte av värmekällor, elcyklar, energisparåtgärder och investeringar i vår maskinpark. Vi har haft denna princip i cirka 10 år. Skanska Sveriges utsläpp var 3257 ton koldioxidekvivalenter under 2016 endast flyg inräknat. Antalet anställda är cirka 9000 varav ungefär hälften är tjänstepersoner.

Jörgen Ågren, miljöchef, JM

– Vi har riktlinjer för tjänsteresor som bland annat säger att resor under 50 mil helst ska göras med tåg, dock kan flyg motiveras till exempel vid tidig mötesstart. Dessutom har vi numera videokonferensutrustning på alla våra kontor. Vi har statistik som visar att vårt resande ligger på ungefär samma nivå år från år, så det har vare sig ökat eller minskat på senare år. JM klimatkompenserar för alla flygresor genom Plan Vivo. 422 ton koldioxidekvivalenter är volymen vi klimatkompenserade för förra året.

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

– Sen 2006 har vi skurit ned på antalet flygresor genom bland annat videomöten och infört en policy om att resa med tåg kortare sträckor, till exempel Stockholm-Göteborg. Vi har jobbat med att lägga våra möten på tider som underlättar att ta tåg. Utsläppen från våra flygresor är inte den fråga vi numera jobbar mest med. Vi har till exempel under samma tid jobbat med att minska utsläppen från våra pendlingsresor genom att skärpa vår tjänstebilspolicy, flytta våra kontor till mer kollektivtrafiknära lägen, förbättrat cykelmöjligheterna, tillhandahållit bilpool etc. Vi klimatkompenserar för våra flygresor. 2016 låg våra utsläpp på 118 ton koldioxidekvivalenter.

Rolf Ericson, hållbarhetskoordinator, Sweco:

– Vi har en riktlinje inom Swecos hållbarhetsarbete som handlar om att först och främst satsa på resfria möten via digital teknik. När resor görs lyfter vi fram att de ska göras med miljöhänsyn och det är upp till varje medarbetare att bedöma detta. Vi ser också till helheten så att ta flyget måste ställas i proportion till den miljönytta som varje uppdrag ger. Till exempel så kan det motivera en flygresa om vi har ett uppdrag i Asien där vi är med och konstruerar en solenergianläggning som gör att användandet av kolkraft reduceras. Vi har ingen extern redovisning i dag om hur mycket tåg eller flyg vi åker och heller ingen uppgift om koldioxidutsläpp kopplade till resor. Vi vill uppdatera detta och jobbar på att hitta system för rapporteringen som fungerar.  Vi klimatkompenserar inte men i uppdateringen ingår ett upplägg där man får böta för dåliga resor. Pengarna kan sen användas till internt arbete för att minska koldioxidutsläpp.

David Lindgren, hållbarhetsansvarig, Ramböll Sverige

– Vi har en resepolicy som tydligt anger att man ska ta miljöhänsyn vid allt resande i tjänsten. Tåg ska väljas före bil och flyg om det är möjligt med hänsyn till tid och kostnader mot kund. Vid resor med taxi eller hyrbil ska miljöbil användas om möjligt eller så ska man välja någon av våra egna bilpoolsbilar som alla är miljöbilsklassade. Många kontor har också tjänstecyklar för att underlätta lokala transporter. Baserat på det så har ledningen nyligen höjt ambitionsnivån och vi utreder nu hur vi kan minska utsläppen med ytterligare 30% under kommande år. Vi är alltså på gång med bättre uppföljning av utsläpp och mer aktiv information till anställda att välja fossilfritt. Vi klimatkompenserar inte men vi ska se över den möjligheten, bland annat eftersom medarbetare har hört av sig med önskemål om det. Men minst utsläpp har den resa som inte görs och vi har därför modern utrustning på alla kontor för distansmöten. Det totala koldioxidutsläppet för våra transporter var 1012 ton cirka 1260 heltidsanställda år 2015-2016.

Så skapar du en hållbarare resepolicy:

■ Skapa en resepolicy som omfattar alla typer av resor. Sätt ett mål för att minska utsläppen från resande.
■ Undersök om en resa kan ersättas med ett telefonmöte eller Skype .
■ Dela upp resandet i olika regioner – nationellt, i Europa samt i Världen. Undvik flyg inom Sverige, annat än i undantagsfall.
■ Undvik flyg inom Europa, gör en tidskalkyl för resan och undersök möjligheten att jobba under restiden, sätt gränser, till exempel först vid restider som överstiger ett dygn, accepteras flyg, eller om tidsvinsten är X timmar o.s.v.).
■ Vid resor utanför Europa, försök att samordna fler besök hos partners/samarbetsorganisationer, gör färre resor och stanna borta längre tid.
■ Sätt ett mål för hur mycket företagets/organisationens resande ska minska i mått av minskade utsläpp av växthusgaser.
■ Sätt ett pris på resandet som ett incitament för att minska och effektivisera.
■ Det finns olika sätt att göra en intern omfördelning, låt exempelvis en kompenserande avgift vid flygresor gå över i en intern tågbudget eller sätt en gräns för hur stor mängd växthusgaser som organisationens resande ska tillåta och planera resorna utifrån budgeten.
■ I sista hand kan man titta på olika typer av kompensation för utsläpp. Naturskyddsföreningen tycker att man först ska försöka planera och minska utsläppen från resorna och sedan, när man gjort vad man kan, avsätta resurser till klimatkompensation.

Källa: Naturskyddsföreningen

Johanna Åfreds

Reporter

johanna@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.