Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Här är Sveriges 10 största byggprojekt

Publicerad: 6 mars 2008, 13:44

En järnväg för höghastighetståg, tre vindkraftsparker, och vägprojekt. Det är några exempel när vi presenterar de tio största projekten fram till 2010. Listan har tagits fram genom en sökning i projektdatabasen hos vår samarbetspartner Sverige Bygger. Vi har tagit byggherrarna på pulsen och bedömt sannolikheten att projekten startas.


1
Europakorridoren
Investering: 47 miljarder kronor
Kategori: Infrastruktur
Byggherre: Troligen staten genom Banverket eller nybildat bolag.
Byggstart: 2010 (tidigast)
Sannolikhet att förverkligas: 60 procent (men troligen med decenniers förseningar).

Europakorridoren baseras på utbyggnad av två banor: Europabanan, som följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg samt Götalandsbanan, från Stockholm över Jönköping till Göteborg. Den nya järnvägen ska byggas för höghastighetståg, minst 300 kilometer i timmen.
Europakorridoren är den region där ca 65 procent av Sveriges BNP skapas. Inom 60 minuters restid från korridorens kärna bor ca 65 procent av Sveriges befolkning.
Den nya järnvägen ska minska restiden inom regionen, korta mindre orters avstånd till storstäder och komma närmare Europa. Detta ska gynna tillväxten.

2
Förbifart Stockholm
Investering: 25 miljarder kronor
Kategori: Anläggning/motorväg
Byggherre: Vägverket Region Stockholm
Tidigast byggstart: 2010-2011
Sannolikt att det förverkligas: 80 procent

Förbifart Stockholm är en sexfilig motorled, 21 kilometer lång, som ska gå under Mälaren väster om Stockholm, från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr. Förbindelsen kommer gå via Sätra, Kungshatt, Lovön, Vinsta, Lunda och Hjulsta. Ungefär 16 kilometer av sträckningen ska gå i tunnlar.
Det regionala stödet är starkt. Samtliga berörda kommuner, och numera även länsstyrelsen, är positiva till projektet.
I Vägverkets reviderade investeringsgsplan från i våras finns Förbifart Stockholm med som ett objekt som kan komma att finansieras enligt OPS-modellen (Offentlig-Privat Samverkan).
-Syftet med Förbifart Stockholm är att möjliggöra fortsatt regional utveckling, binda ihop regionen och avlasta innerstan, säger Riggert Anderson, projektledare på Vägverket.

3
Citybanan, Stockholm
Investering: 16 miljarder kronor
Kategori: Anläggning/järnväg
Byggherre: Banverket
Tidigast byggstart: 2008
Sannolikt att det förverkligas: 99 %

Citybanan byggs i en cirka sex kilometer lång tunnel under Stockholms innerstad. Den sträcker sig från pendeltågsstationen Stockholms södra till Tomteboda. Från station City går Citybanan i berg under Norrström och Riddarholmen. I Söderström mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand, byggs en tunnel i betong, som ansluter till en tunnel i Mariaberget. Tunneln ligger väster om nuvarande tågtunnel och passerar under Maria Magdalena kyrka, Södra latin och Högbergsgatan. Därifrån går Citybanan i en betongtunnel under Mariagårdstäppan fram till Stockholms södra. Utmed spårtunnelns västra sida byggs en separat service- och utrymningstunnel. Tillfarten till denna tunnel byggs från Söder Mälarstrand. Två helt nya stationer kommer att byggas, station City och station Odenplan.
Byggtiden är beräknad till nio år.
Projektet har fått klartecken från regeringen, arbeten med arbetstunnlar är igång och just nu är järnvägsplanen utställd och parallellt med det förbereds upphandlingarna av de stora tunnelentreprenaderna.

4
EES-anläggning i Lund
Investering: 15 miljarder kronor
Kategori: Forskningsanläggning
Byggherre: Lunds Universitet och Lunds kommun
Byggstart: 2010
Sannolikhet att förverkligas: 40 procent

Det pågår en dragkamp som nu står mellan tre länder: Sverige (i samarbete med Norge och Danmark), Spanien och Ungern. Förre finansministern Allan Larsson har av regeringen utsetts att förhandla för Sveriges del.
Samtidigt har ett ESS-sekretariat upprättats i Sverige, som ska följa förhandlingsprocessen och bygga upp forskningskompetens så att Lund är redo om den nya superforskningsanläggningen byggs där. Hela anläggningen har beskrivits som ett stort mikroskop. En omfattande materialforskning ska bedrivas där allt från minsta cell till en motor kan studeras vid forskning med hjälp av neutroner.
Regeringen har anslagit tre miljarder. En av Allan Larssons uppgifter är att få fram ytterligare åtta miljarder från länder som skickar forskare till anläggningen och betalar i förhållande till landets BNP.

5
Stora Middelgrund, Laholm
Investering: 13 miljarder kronor
Kategori: Vindkraftverk
Byggherre: Universal Wind
Tidigast byggstart: 2009
Sannolikt att det förverkligas: 20

Det handlar om vindkraftspark med ett 110-tal vindkraftverk. Parken planerade effekt, ca 800 MW, kan jämföras med de fyra kärnreaktorerna på Ringhalsverket som har en effekt på 835 - 915 MW eller den nyligen stängda sista reaktorn på Barsebäck med en effekt på 615 MW.
Byggherreföretaget, Universal Wind, bildades 2005 av Ola Gjejervall och Björn Algkvist och man köpte då också resultatet av tidigare projektering och utredningar om Stora Middelgrund och områdets lämplighet för storskalig vindkraft.
I bakgrunden finns nergimyndighetens utredning "Vindkraften i Sverige" som 2001 föreslår att planeringsmålet för den svenska vindkraftsutbyggnaden ska vara 10 TWh inom 10 till 15 år. Det skulle innebära en mer än tjugofaldig ökning av vindelsproduktionen jämfört med år 2000.
Stora Middelgrund ligger utanför territorialgränsen, men i den svenska ekonomiska zonen. Det betyder bland annat att tillståndsprövningen inte sker vid miljödomstolen, utan hos regeringen. Universal wind skickade in sin ansökan till Miljödepartementet förra våren.
Dessförinnan hade företaget samrått med ett sort antal myndigheter och organisationer. Strax därpå förklarade Försvarsmakten, att man inte kan acceptera en vindkraftspark på Stora Middelgrund.
Universal Wind hoppas dock att regeringen ska lösa konflikten med försvarsintressena.

6
Markbygden
Investering: 10 miljarder kronor
Kategori: vindkraftspark
Byggherre: Svevind
Byggstart:  2009
Sannolikhet att förverkligas: 80 procent (men eventuellt i mindre omfattning än planerat).

Svevind, som projekterar för vindkraft i norra Norrland, planerar flera hundra vindkraftverk i Markbygden vid Piteå.
-Det är världens största planerade vindraftspark, så vitt jag vet, säger Mikael Kyrk, projektledare på Svevind.
Vindkraft är en miljövänlig energikälla, som lär bli allt mer populär. Och området inåt land från Piteå, som är glesbefolkat, lämpar sig särskilt väl för en vindkraftpark, enligt projektören. Vindvärdena är bra och det finns anslutningsmöjligheter till befintliga ledningar.
Man hoppas ha alla tillstånd klara så ett pilotprojekt med 12 vindkraftverk kan byggstarta 2009. Sedan hoppas man kunna bygga upp emot 1000 verk. Hur många beror på hur stora de blir. Det finns möjligheter att få ut 4 000 megawatt i området. Kostnaderna för vindkraftverksbyggen har stigit och prislappen kan hamna på närmare 40 miljarder kronor.

7
Östlig förbindelse, Stockholm
Investering: 6-10 miljarder kronor
Kategori: Anläggning/motorväg
Byggherre: Vägverket Region Stockholm
Tidigast byggstart: 2010-2011
Sannolikt att det förverkligas: 80 procent

Före detta Österleden (den planerades gå helt i tunnel under Saltsjön och Djurgården från Värmdöleden till Frihamnen) vars planering lades ner 1997 i samband med att Dennisöverenskommelsen sprack, har återuppstått under namnet Östlig förbindelse.
Att planerna kommer upp igen beror på att tillväxten i Nacka-Värmdösektorn - cirka 100 000 invånare i dag - väntas bli dubbelt så snabb som i övriga Stockholms län fram till 2030. Det avser både ekonomi och befolkning.
Stockholm och Nacka växer alltmer ihop. Hammarby Sjöstad, Danvikstull, Finnboda Varv och Kvarnholmen är utbyggnadsområden som kommer att innebära tusentals nya bostäder och arbetsplatser med ökat resebehov mellan norra och södra stadsdelarna.
Vägverket startade 2005 en ny förstudie som blev klar våren 2006 med fyra alternativ - en som beskriver situationen 2030 utan en östlig förbindelse, en tunnelförbindelse under innerstaden väster om Södra Djurgården, en tunnel ungefär som gamla österledsförslaget (under Saltsjön och Djurgården) eller en ny tunnel via Nacka-Lindingö.
Investeringsvolymen beräknas i dagsläget ligga på 10-15 miljarder kronor.

8
Kriegers Flak
Investering: 8 miljarder kronor
Kategori: vindkraftspark
Byggherre: Vattenfall
Byggstart: 2009
Sannolikhet att förverkligas: 70 procent (fast kanske med fördröjd tidplan).

Vattenfall utreder just nu förutsättningarna för en off shore-anläggning, en vindkraftspark på Kriegers Flak i Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg. Vindkraftverk till havs är mycket dyrare att bygga än de på land men det finns en potential eftersom det också går att få ut mer av dem.
Det finns tillstånd från regeringen för att bygga i den ekonomiska zonen och man väntar nu på tillstånd  för elanslutningen  från Energimyndigheten.
-Vi håller på med geotekniska undersökningar och  tar kärnborrprover för att undersöka  förutsättningarna för grundläggning.  Även strömmar och vågor studeras.  Sedan ska vi kunna dimensionera anläggningen och räkna på lönsamheten, säger Göran Loman, projektledare på Vattenfall.
Tillståndsberäkningar och investeringsbeslut innebär långa processer och byggstart blir troligen inte förrän 2011-2012. Kostnaden lär bli något högre - omkring 10 miljarder kronor.
Planen är 128 vindkraftverk om 5 megawatt vardera.

9
Nya Karolinska sjukhuset
Investering: 6,5-7 miljarder kronor
Kategori: sjukhus
Byggherre: Locum
Byggstart: 2009
Sannolikhet att förverkligas: 85 procent

Karolinska sjukhuset är i behov av omfattande renovering. Behoven är så stora att utredningar visat att prislappen blir den samma om man bygger ett helt nytt sjukhus intill det gamla, som delvis rivs, byggs om eller säljs av. Därför planeras för Nya Karolinska.
-Konsulterna är upphandlade och kommer att utföra projekteringen under förutsättning att de politiska besluten fattas. Landstingsfullmäktige har beslutat att ge oss mer pengar till projekteringen, säger Juan Copovi-Mena, projektchef på Locum.
Man väntar på det slutgiltiga investeringsbeslutet från politikerna. Om det fattas kommer de förberedande arbetena igång 2008 och det blir byggstart året efter.


10
SCA Ortviken, Sundsvall
Investering: 5,5 miljarder kronor
Kategori: Tillbyggnad av fabriksanläggning
Byggherre: SCA Forset and Timber
Tidigast byggstart: Oklart
Sannolikt att det förverkligas: 5 procent

SCAs anläggning på Ortviken i Sundsvall har en historia som går tillbaka till 1850. Tillverkningen har gått från bjälkar, träprodukter, sulfitmassa till dagens tidnings- och LWC-papper. Efter flera år av utredningar fick skogskoncernen hösten 2005 klartecken för en jättelik utbyggnad av pappersbruket i Ortviken för 4-5 miljarder kronor. Men redan då stod det klart att koncernstyrelsen ville avvakta och bromsklossen var främst dyr el.
I dag ligger projektet fortfarande i träda.
SCA lägger däremot löpande ett par hundra miljoner årligen i underhåll och reinvesteringar.

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.