söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Infrakommission presenterar förslag

Publicerad: 29 oktober 2015, 15:41

Bild 1/2  Kommissionen består av Björn Hasselgren, forskare på KTH, Stefan Attefall (KD), tidigare bostadsminister, Maria Wetterstrand (MP), tidigare språkrör, Pia Kinhult (M), tidigare regionråd, och Allan Larsson (S), tidigare finansminister. Foto: Ramböll

Infrastrukturkommissionen har presenterat sin slutrapport. I rapporten samlar kommissionen sina slutsatser i fem punkter som de lämnar som förslag till regeringen. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger att rapporten kommer att vara till stor hjälp i regeringens fortsatta arbete.

Ämnen i artikeln:

infrastrukturprojektbyggpolitikPolitik

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Rapporten fokuserar på två delar av den svenska infrastrukturen, den ena är väg och järnväg, den andra är VA-systemen.

– Det är två områden som sticker ut. De domineras av offentligt ägande och är till stor del skattefinansierade, säger Björn Hasselgren, kommissionens ordförande.

I rapporten presenterar kommissionen förslag till regeringen som de anser skulle effektivisera infrastruktursatsningarna. Förslagen är samlade i fem punkter.

”Testa ägarväxling”

Den fösta punkten handlar om att skapa effektivare planeringsprocesser, bland annat genom ett ökat inslag av så kallade innovationsupphandlingar. Den andra punkten handlar om att frigöra ökade resurser till infrastrukturinvesteringar.

– Vi tycker att man ska testa ägarväxling. Om staten har en tillgång som är stabil och tuffar på, kan staten kanske sälja av den. Om staten till exempel skulle sälja sin del i Öresundsbron kan man kanske använda de frigjorda medlen för att bygga en ny fast förbindelse över Öresund, det skulle vara spännande, säger Björn Hasselgren.

Andra sätta att mobilisera ökade resurser som kommissionen pekar på är att öka användningen av brukaravgifter och trängselskatter. De förslår också, i en tredje punkt, att befintliga regelverk ses över.

– Utred hur lagstiftningen kan förändras för att öka möjligheten till ägarväxling och till att ta ut brukaravgifter i det befintliga nätet, säger Björn Hasselgren.

Sju pilotprojekt

Den fjärde punkten fokuserar på innovationer. Kommissionen efterlyser bland annat en mer dynamisk användning av trängselskatt och stöd till elektrifiering av elnätet och till utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.

– I stället för att styra avgifterna efter klockslag kan man anpassa avgifterna till trafikflöden, då får man mer effektivt utnyttjande av infrastrukturen, säger Björn Hasselgren.

Den femte punkten gäller VA-nätet. Där handlar förslagen framförallt om att anpassa VA-lagstiftningen enligt samma principer som gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna.

– Även för VA-näten behöver vi öppna upp för alternativ. Kanske pröva ägarväxling. Systemen behöver mer kapital, de står inför väldigt stora utmaningar, säger Björn Hasselgren.

Infrastrukturkommissionen har också presenterat sju projekt som de anser vara lämpliga pilotprojekt för alternativa finansieringsmodeller. För varje projekt har behoven analyserats och sedan finns ett visionärt förslag till finansiering. Bland de sju projekten finns bland annat elektrifiering av E22, bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo, och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Ministern är positiv

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) är positiv till flera av rapportens förslag.

– Jag tror att rapporten kommer att vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete. Det finns flera delar i den som bidrar till ökad kunskap och inspiration, säger hon.

Hon upplever att det finns en stor samstämmighet kring infrastrukturfrågor mellan olika aktörer, och det tycker hon är mycket positivt.

– Vi som politiker måste kunna erbjuda långsiktigt stabila spelregler. Det innebär att åtminstone i de stora dragen behöver det finnas ett inslag av blocköverskridande överenskommelser kring infrastrukturfrågorna. Att byta inriktning vart fjärde år skulle vara oerhört ekonomiskt oansvarigt, säger hon.

Två aspekter som infrastrukturministern saknar i rapporten är tankar om kopplingen mellan infrastruktur och bostäder samt det sociala perspektivet på hållbarhet.

Trots att Anna Johansson överlag är positiv till rapportens förslag vill hon inte lova att något av dem förverkligas.

– Vi håller på både på näringslivsdepartementet och finansdepartementet att fördjupa oss i de här frågorna. Om det leder fram till ett konkret uppdrag, det beror på om man bedömer att det är vettigt, säger hon.

Kommissionens fem förslag till regeringen

1. Skapa en effektivare planeringsprocess. Genom ett ramverk för infrastrukturinvesteringar kan politiska avvägningar tydliggöras. Olika former för finansiering och organisering kan jämföras inför beslut om större projekt. Antalet innovationsupphandlingar bör öka. Det måste också finnas tillräckliga resurser för planering och tillståndsgivning i samband med infrastrukturinvesteringar.

2. Mobilisera ökade resurser. Utrymmet för AP-fonderna att placera i onoterade tillgångar och fast egendom, som infrastruktur, bör öka. En funktion i staten med uppgift att samordna och marknadsföra projekt för offentlig-privat samverkan bör inrättas. Användningen av brukaravgifter och trängselskatter som finansieringskälla för nyinvesteringar bör öka. Förutsättningarna för att sälja Öresundsbron och till exempel använda resurserna till en ny fast förbindelse vid Helsingborg-Helsingör bör utredas.

3. Se över regelverk och organisation. För att främja alternativ finansiering och organisation bör det utredas hur brukaravgifter kan tas ut i det befintliga vägnätet i samband med större underhållsåtgärder och nyinvesteringar. Upphandlingsmyndigheten bör stödja utvecklingen av innovationsavtal och arbeta fram standardavtal för offentlig-privat samverkan. Dessutom bör ett kompetenscentrum för forskning och annan kompetensuppbyggnad om alternativa former för effektivare samhällsbyggnad inom infrastrukturområdet skapas.

4. Ställ om med styrmedel och innovationer. Ändra lagstiftningen så att brukaravgifter och trängselskatter i högre grad kan baseras på trafikflöden i realtid, snarare än fasta klockslag. Det ger en effektivare trafik. Driv på elektrifieringen av vägnätet, bland annat genom satsningar på större testanläggningar. Även arbetet med omställningen av fordonsflottan genom stöd till utveckling av förnybara bränslen och laddinfrastruktur bör intensifieras. Dessutom bör möjligheterna till distanskommunikation förbättras för att minska behovet av resor.

5. Modernisera regleringen av va-systemen. Utan att ge avkall på folkhälsomålet, som är grunden för dagens lagstiftning, bör förutsättningarna för att anpassa va-lagstiftningen enligt samma principer som gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna prövas. Dessutom bör förutsättningarna för att ägarväxla va-infrastruktur utredas.

Infrastrukturkommissionen i korthet

■ Infrastrukturkommissionen tillsattes i mars 2015 med uppdraget att utreda möjliga tillvägagångssätt och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar i Sverige. Slutrapporten presenterades den 28 oktober 2015.
■ Kommissionen består av ordförande Björn Hasselgren, forskare på KTH, samt de fyra ledamöterna Allan Larsson (S), tidigare finansminister, Pia Kinhult (M), tidigare regionråd, Maria Wetterstrand (MP), tidigare språkrör och Stefan Attefall (KD), tidigare bostadsminister.
■ Arbetet har finansierats av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev