Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Publicerad: 20 juni 2018, 04:00

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) är i stort sett nöjd med hur 22-punktslistan har hanterats.

Nu vill regeringen att kommunerna tar mer ansvar för bostadsförsörjningen. En ny bostadsförsörjningslag kan sätta ökat tryck på kommunerna och tydliggöra vilket ansvar lokal, regional respektive statlig nivå har för att stimulera detta område.


– Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att det planeras och byggs bostäder för alla inkomstgrupper. Det är bra. De olika verktyg som kommunerna har i dag går att använda för att klara uppgiften, säger Peter Eriksson, bostadsminister.

I lagförslaget föreslås att kommunerna ska börja redovisa såväl sina bedömningar av bostadsbristen som sina insatser och deras utfall, vilket man hoppas ska skapa ett tydligt tryck att prioritera frågan.

LÄS MER: BI: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Boverket ska definiera omfattningen av bostadsbristen på nationell nivå och länsnivå och kvantifiera bostadsbristen i ekonomiska termer. Regionerna ska analysera bostadsbristen i sina respektive län och länsstyrelserna ska ge kommunerna råd och information och följa upp hur de lever upp till de uppgifter de tilldelas i lagen. De ska också sträva efter att sluta avtal med kommunerna om statlig medfinansiering av insatser mot bostadsbristen.

– Även om det byggs bostäder, så finns ingen analys av att det är ”rätt” bostäder som byggs. Vissa kommuner bygger väldigt lite trots stora behov, eller väldigt dyrt trots efterfrågan på billigare bostäder, säger Peter Eriksson.

Bra med rolluppdelning

Att dela upp rollerna som lagen föreslår är bra,  då  samverkan mellan olika nivåer har visat sig lyckosamt på flera sätt, tycker Peter Eriksson.

– Exempelvis har Länsstyrelserna nu också i uppdrag att bidra till bostadsbyggandet. Det gör att flera olika aktörer drar åt samma håll istället för att motverka varandra, säger han.

Assar Lindén, Boverket.

Assar Lindén har jobbat med utredningen från Boverkets sida och han tycker att den nya lagen gör arbetet med bostadsförsörjning tydligare, eftersom det ställs större krav på alla myndighetsnivåer att konkretisera bostadsbehoven.

– Förr kunde en kommun nöja sig med att säga översiktligt att de vill bygga ett visst antal bostäder. Om den här lagen går igenom måste de vara mycket tydligare och visa mer detaljerat hur bostadsläget ser ut i kommunen, säger han.

Den nya lagen är ett av resultaten av den 22-punktslista för ökat bostadsbyggande som regeringen skapade när när de bostadspolitiska samtalen med Alliansen havererade 2016. Förslagen skulle bland annat bidra till att frigöra mer byggklar mark, sänka byggkostnaderna, korta ledtiderna, förändra uppskovsreglerna för ökad rörlighet och öka antalet hyresrätter.

Peter Eriksson är totalt sett nöjd med hur man har hanterat listan.

– I princip alla punkter på 22-punktsprogrammet har genomförts eller är på väg att genomföras. Någon punkt har stött på juridiska hinder, men många har blivit ännu bättre än vi föreställt oss, till exempel Johan Edstavs uppdrag om nya hållbara städer/stadsdelar, som har drivit på bostadsbyggandet och infrastruktursatsningar väldigt konkret och som nu fortsätter att hantera komplexa planeringsförutsättningar ute i kommunerna, säger han.

Regeringens 22-punktslista

Göra statlig mark tillgänglig för bostadsbyggande.

Gjort:Två slutrapporter klara.

Ökade krav på kommunerna att planera för bostadsbyggande.

Gjort: Betänkande och lagförslag presenterat. (se artikel)

Strandskyddet ska utredas med målet att få fler strandnära lägen bebyggda på landsbygden.

Gjort: Naturvårdsverket har utvärderat regelverket och lämnat vissa ändringsförslag. Förslagen bereds.

Boverket får i uppdrag att titta på vad mer tillåtande trafikbullerregler skulle få för effekter på bostadsbyggandet.

Gjort: Nya riktvärden för trafikbuller antogs 11 maj 2017.

Boverket och Sveriges kommuner och landsting får i uppdrag att genomdriva förenklad kontroll av serietillverkade hus.

Gjort: Boverket kom med sin rapport ”En mer förutsägbar byggprocess” i oktober 2017.

Översyn av Boverkets regler med delredovisningar 2017, 2018 och slutredovisning 2019.

Gjort: Kommittén för modernare byggregler är tillsatt och pågår ännu. Första delbetänkandet kom i december.

Utvecklad översiktsplanering. Plan- och bygglagen ska ses över med målet att göra den kommunala översiktsplanen delvis bindande.

Gjort: Utredningen ”En utvecklad översiktsplanering” pågår.

Begränsning av detaljplanekravet.

Gjort: (ingår i 7)

Ökad delegation till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Gjort: Proposition: Fler steg för en effektivare plan- och bygglag kom i mars 2017.

Fler bygglovsbefriade åtgärder.

Gjort: Propositionen ”Fler steg för en effektivare plan - och bygglag” kom i mars 2017.

Boverket får i uppdrag att se över hur länsstyrelserna ska kunna överklaga byggärenden enligt plan- och bygglagen.

Gjort: Regeringsbeslut för instruktionsändring mars 2017.

Tidsfrist för länsstyrelsens beslut efter överprövning. I dag saknas en tidsfrist. Enligt förslaget ska den bli två månader. Tiden kan dock förlängas om det behövs för utredningen av ärendet.

Gjort: Propositionen ”Fler steg för en effektivare plan - och bygglag” kom i mars 2017.

Kommunen ska kunna begära att länsstyrelsen lämnar ett planeringsbesked.

Gjort: Propositionen ”Fler steg för en effektivare plan - och bygglag” kom i mars 2017.

Rätten att överklaga ett beslut om bygglov med mera begränsas för den som inte har yttrat sig under processen.

Gjort: Juridiska hinder för genomförande.

Slopat tak för uppskovsbelopp under en tidsbegränsad period.

Gjort: Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopades under en fyraårsperiod från och med 1 januari 2017.

Förslag för att utveckla hyressättningsmodellen.

Gjort: Förslagen som kom fram i utredningen En utvecklad modell för hyressättningen vid nyproduktion bereds.

Upplåtelseform i detaljplan. Förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer, till exempel genom en bestämmelse i en detaljplan, ska utredas. Även alternativa möjligheter till att reglera upplåtelseformer bör ingå i en sådan utredning.

Gjort: Utredning tillsatt. Redovisar denna del 31 maj 2018.

Stor samlad exploatering – nya hållbara städer.

Gjort: Johan Edstav har tagit fram avtal för nio nya stadsdelar.

En utredare får bland annat i uppdrag att se över hur systemet med kreditgarantier ska utformas och titta på andra finansieringsmöjligheter för att få fram fler hyresrätter.

Gjort: Utredning om förbättrad bosatdsfinansiering har redovisat förslag som bereds.

Framför allt Akademiska Hus, men även andra statliga bolag ska få större möjligheter att bygga bostäder.

Gjort: Akademiska hus planerar för 28 000 bostäder.

Utveckling av ett bättre system för privat uthyrning av bostäder.

Gjort: Del av utredningen ”En stärkt ställning för hyresgäster”. Flera förslag utreds eller bereds.

Temporär lagstiftning rörande bostadsbyggandet.

Gjort: Särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnad.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.