Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Villkor för husavdag klara

Publicerad: 12 mars 2009, 14:08

Regeringens förslag på hur skatteavdraget för rot-tjänster ska se ut har överlämnats till lagrådet. Bara enstaka av BI:s synpunkter på risker för företagarna har beaktats i förslaget. Se också skatteverkets hela lista på vilka åtgärder som är avddragsgilla.


– I det bistra läge vi befinner oss kan det nya husavdraget hjälpa till att mildra konjunkturnedgången och effekterna på arbetsmarknaden, säger finansminister Anders Borg i ett uttalande.

Det nya husavdraget kommer att omfatta till exempel målning, tapetsering, tvätt, städning och barnpassning. Avdraget gäller bara den faktiska arbetskostnaden och inte till exempel maskinkostnader vid borrnings- och grävarbeten.

Villkoren för husavdraget föreslås vara desamma som i dagens system med skatteavdrag för hushållsarbete.

Det betyder till exempel att det sammanlagda underlaget får uppgå till högst 100 000 kronor per person under ett beskattningsår. Då blir det totala husavdraget 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Enligt regeringens förslag ska skattelättnaden ges till köparen direkt vid köpet, enligt den så kallade fakturamodellen.

Detta system har kritiserats av bland andra Sveriges Byggindustrier (BI) för att skjuta över en allt för stor risk på den entreprenör som utför jobbet. Bland annat är det svårt för företagen att kontrollera att köparen av tjänsten inte redan har fyllt sin kvot för reducerad skatt inom det så kallade husavdraget det året.

Vid byggtjänster är arbetskostnaderna ofta större än vid exempelvis barnpassning och det är lätt att överskrida en arbetskostnad på 100 000.

I sitt yttrande över förslaget anser BI att det är mycket angeläget att utföraren lätt kan få tillgång till uppdaterad information om hur stort avdragsutrymme köparen har kvar för att undvika förluster i samband med utförda arbeten.

Ett annat sätt att minska företagens affärsrisk skulle kunna vara att en privatperson kan reservera sitt utrymme för skatteavdrag hos Skatteverket, skriver BI i sitt yttrande.

BI tycker också att i de fall köparen hyr en maskin med förare borde hela kostnaden räknas som köp av en tjänst.

I regeringens förslag har endast någon enstaka av BI:s synpunkter kring företagens sårbarhet beaktats.

Bland annat bör en bestämmelse införas som medger att Skatteverket, på köparens begäran, ska lämna ett särskilt meddelande om hur stort utrymme för skatteavdrag som finns kvar som köparen då kan visa för utföraren.

- Vi tycker att de hade kunnat lyssna lite mer till våra synpunkter för att minska företagens affärsrisk, bland annat se över möjligheten att kunna reservera pengar hos Skatteverket, säger Staffan Rebström, skattejurist på BI, som ändock är fortsatt positiv till att avdragsrätten nu införs.

Skatteverkets lista över åtgärder som berättigar till skatteavdrag:

ALTAN
Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar omfattas inte av rätten till skattereduktion.

ARKITEKTKOSTNAD
Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

ARRENDERAD BOSTAD
Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas.

BADRUM
Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING
Arbetskostnad för byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BALKONG — BOSTADSRÄTT
Arbetskostnad för nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostand för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.

BALKONG — SMÅHUS
Arbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

BERGVÄRME
Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.

BLANDARE
Arbetskostnad för byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster inklusive "ROT-tjänster" som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

BOSTADSRÄTT
Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Skattereduktion kan bara tillgodoräknas enskilda bostadsrättshavarna och inte bostadsrättsföreningen som sådan. Skattereduktion medges endast för sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för.
BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

BREDBAND
Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden.

BRUNNSBORRNING
Arbetskostnad för borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.

BYGGLOVSHANDLINGAR
Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte till skattereduktion.

BYGGNAD PÅ OFRIGRUND
Man kan få skattereduktion för ROT-arbeten på byggnad på ofri grund förutsatt att byggnaden är taxerad.
CARPORT
Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av carport till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den byggs ihop med huset.

DRÄNERING
Arbetskostnad för grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I SMÅHUS
Arbetskostnad för byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT
Arbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

EKONOMIBYGGNAD
Arbetskostnader för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING
Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.

ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration omfattas inte av reglerna som ger rätt till skattereduktion.
EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
Skattereduktion för ROT-arbeten medges på bostäder inom EES förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgiften eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

FASADTVÄTT
Arbetskostnad för fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FJÄRRVÄRME - SMÅHUS
Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT
Bostadsrättsinnehavare får bara skattereduktion för arbetskostnader som är hänförliga till arbete i lägenheten. Nedgrävning och installation av fjärrvärme är inte ett arbete som utförs i bostadsrättsinnehavarens lägenhet varför skattereduktion inte medges.

FRIGGEBOD
Skattereduktion för nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FÖNSTER - SMÅHUS
Arbetskostnad för målning och byte av fönster i bostadsbyggnad berättigar till skattereduktion.

FÖNSTER — BOSTADSRÄTT
Arbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av fönstren rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Om försäkringsersättning har erhållits för ROT-arbete kan skattereduktion inte medges. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i förälders bostad ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som ansöker om eller begär skattereduktion också är den som äger respektive innehar förälderns bostad.

GARAGE
Arbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Arbetskostnader för åtgärder för att förhindra fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA
Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

HALMTAK
Arbetskostnad för byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HISS — I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Arbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.

HYRESGÄST
Skattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte.

HÄNGRÄNNOR
Arbetskostnad för rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.

INSTALLATION
Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

JORDVÄRME
Arbetskostnad för grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

KAKELUGN
Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Om arbetet utförs av kommunen kan skattereduktion inte medges.

KOMPLEMENTHUS
Arbetskostnad för nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan man få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.

KONVERTERIGSSTÖD
Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har fastighetsägaren erhållit detta så kan inte skattereduktion medges.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER
Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter.

KRANAR
Arbetskostnad för byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KÖK
Renovering av kök är ett arbete som ger rätt till skattereduktion. Underlag för skattereduktionen är endast det arbete som utförs i bostaden. Köksinredning anses som materialinköp.

LARM
Arbetskostnad för installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion.
LÅS
Arbetskostnad för byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag

MARKISER
Arbetskostnad för montering av markiser ger inte rätt till skattereduktion.
MÄTNINGSARBETEN
Arbetskostnad för mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNATION
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Från och med 1 juli 2009 gäller att skattereduktion för ROT-arbeten inte ges under de första fem åren efter att ett småhus uppförts.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS
Arbetskostnad för att bygga ett växthus ger inte rätt till skattereduktion

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
Ett nybyggt bostadshus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot får man skattereduktion för reparation, om- och tillbyggnad av ett gammalt bostadshus.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad.

POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.
RADON
Arbetskostnad för att sanera radon i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion.

SAMFÄLLIGHET
ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.

SANERING
Arbetskostnad för sanering (rengöring) av bostad ger rätt till skattereduktion.

SANERING — HUSBOCK
Arbetskostnad för sanering av husbock ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byte av trävirke på grund av husbockens framfart ger rätt till skattereduktion.

SANITETSPORSLIN
Arbetskostnad för byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SERVICE OCH REPARTIONER
Skattereduktion ges inte för reparation och service på maskiner och inventarier.

SKORSTEN
Arbetskostnad för reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorsten ger rätt till skattereduktion.

SMÅHUS
Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

SOTNING
Arbetskostnad för sotning ger rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING
Arbetskostnad för stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDNING - BYGGSTÄDNING
Arbetskostnad för byggstädning ger rätt till skattereduktion.

T

TAKPANNOR
Arbetskostnaden för att tvätta takpannor, lägga ny eller byta ut befintlig beläggning berättigar till skattereduktion.

TIDSPERIOD
Reglerna om skattereduktion för HUS-tjänster är permanent.

TILLBYGGNAD
Arbetskostnad för tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Nybyggnation omfattas däremot inte.

TRAPP
Arbetskostnad för reparation eller utbyte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
Arbetskostnaden för att gräva ner en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden.



UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Arbetskostnad för att bygga ut redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

VASSTAK
Arbetskostnad för rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING
Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.

VEDSPIS — REPARATION
Arbetskostnad för reparation eller montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VÄRME
Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.

VÄRMEPANNA
Arbetskostnad för installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion..

VÄRMEPUMP
Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.

ÄGARE
Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

ÄGARFÖRHÅLLANDE
Enligt skattelagsstiftningen är man ägare från och med köpekontraktsdatum. Tidpunkten för lagfarten saknar betydelse i det här fallet. Enligt föreslagna regler måste den sökande vara ägare till småhuset när reparationen påbörjas för att vara berättigad till skattereduktion. Är personen inte lagfaren ägare styrker man sitt ägande genom kopia av köpekontraktet eller gåvobrevet. Det är endast dessa handlingar som styrker ägarförhållandet, om lagfart ännu inte beviljats.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.