Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Myresjöhusdomen väcker frågor

Hovrättens dom i det uppmärksammade Myresjömålet härom veckan, är juridiskt sett riktig. Men avgörandet i målet leder vidare till konsumentens ekonomiska skydd under den lagstadgade 10-åriga ansvarstiden i konsumenttjänstlagen. Regeringen gav i höstas ett utredningsuppdrag som kan resultera i lagstiftning för ett bättre konsumentskydd, skriver Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier.

Publicerad: 29 januari 2013, 15:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Den 18 januari meddelade Göta hovrätt ”friande” dom i det så kallade ”Myresjöhusmålet”. Myresjöhus hade under åren 1999–2003 uppfört småhus med enstegstätade putsfasader i Svedala kommun. Under 2009–2010 lät fastighetsägarna undersöka sina fastigheter och man hittade förhöjda fuktvärden samt sprickor i fasader och brister i utförandet. Ett antal fastighetsägare stämde Myresjöhus vid Eksjö tingsrätt sommaren 2010. Målet kom att handla om huruvida Myresjöhus val av putsfasad var vårdslöst. Tingsrätten meddelade dom i december 2011 och ett antal fastighetsägare fick då rätt.

Hur resonerade då tingsrätten? Utgångspunkten i målet var bestämmelsen i ABS 95 kap 5 § 7 som stadgar att entreprenören (under ansvarstiden efter den tvååriga garantitiden) ansvarar för väsentliga fel om felet visar sig ha sin grund i vårdslöshet. Tingsrätten konstaterade att felet, det vill säga bruket av enstegstätad putsad fasad och bristen på adekvat fuktskydd, utgjorde ett väsentligt fel. Det som återstod att pröva var om valet av enstegstätad fasad var vårdslöst. Tingsrätten resonerade bland annat utifrån frågan om utvecklingsfel alltså ett fel som på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då arbetet utfördes inte var möjligt att upptäcka. Tingsrätten, som placerade bevisbördan på Myresjöhus, förklarade att om Myresjöhus kunde visa att den aktuella fasadtypen vid den aktuella tidpunkten (1999-2003) var ett fackmässigt godtagbart val, så hade Myresjöhus agerat fackmässigt och kunde därmed inte hållas ansvarigt. Om inte Myresjö kunde bevisa detta skulle man vara ansvarig såvida det inte rörde sig om ett utvecklingsfel.

Tingsrätten konstaterade att frågan om entreprenörens ansvar för utvecklingsfel varit uppe för diskussion i regeringens proposition 2003/04:45 om stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande, men att regeringens bedömning var den att en näringsidkare inte i lag bör åläggas något ansvar för bristfälligheter som har uppkommit trots att arbetet har utförts på ett sätt som motsvarar fackmässig standard vid tidpunkten för arbetet utförande. Sedan la domstolen på Myresjöhus att bevisa att det hela handlade om ett utvecklingsfel; för att undgå ansvar. Man konstaterade slutligen att Myresjöhus inte hade gjort några kontroller av hur den enstegstätade fasaden skulle fungera i ett längre perspektiv. Eftersom Myresjö inte kunde visa att det inte var möjligt att upptäcka bristfälligheten; så hade man förfarit vårdslöst. Beviskravet synes ha hämtat inspiration från produktansvarslagen där en skadevållare kan undgå ansvar om han kan visa att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen.

I hovrätten tog målet en annan vändning. Hovrätten menade att tingsrätten tillämpat ett för strängt beviskrav som i praktiken ledde till samma resultat som regeringen inte var beredd att genomföra lagstiftningsvägen 2003/04. Hovrätten konstaterade också att den valda tekniken var förhärskande vid tidpunkten när husen byggdes, Sitac och Boverket hade typgodkänt konstruktionen, vare sig byggbranschen eller Myresjöhus haft kunskap om att metoden var riskfylld, allmän vetskap kom branschen till kännedom i början av 2007, personer knutna till Myresjöhus kände inte till riskerna eller hade själv utvecklat eller tagit del av lösningen. Annat hade alltså inte framkommit än att Myresjöhus under de aktuella åren saknat kunskap om riskerna med fasadkonstruktionen. Hovrätten fann slutligen att Myresjöhus agerat fackmässigt och att någon vårdslöshet inte kunde läggas bolaget till last vid valet av fasaden. Hovrätten fokuserade alltså på vad som rimligtvis kan krävas för att Myresjöhus ska ha visat att bolaget inte hade förfarit vårdslöst vid valet av fasadkonstruktionen. Ett enligt min mening helt rimligt ”juridiskt” slut.

Framtid: Tingsrättens och hovrättens domar är både intressanta och välskrivna. För parterna har det säkerligen inte varit en lika rolig resa. Fastighetsägarna förlorade målet. Myresjöhus vann, men bolagets goodwill har sannolikt fått sig en törn av skriverierna i pressen. Som gammal advokat kan jag uttrycka det: advokaten vinner målet och klienten förlorar det. Målet sätter dock fokus på konsumentens ekonomiska skydd under den lagstadgade 10-åriga ansvarstiden i konsumenttjänstlagen. Lagstiftaren har inte velat lägga ansvaret för utvecklingsfel på näringsidkaren men en annan lösning kan vara nära. Gällande byggfelsförsäkringar på marknaden har regelmässigt undantagit den typ av fel och skador som det handlar om i målet. Genom tilläggsdirektiv (Dir. 2012:88) till utredningen om översyn av vissa byggfrågor (S 2011:10) gav regeringen redan i höstas en utredare i uppdrag att utreda behovet av att ge konsumenter ett ekonomiskt skydd i de fall det under den lagstadgade 10-åriga ansvarstiden i konsumenttjänstlagen respektive 4 kap 19 b § jordabalken uppträder fel eller en skada till följd av fel i ett småhus eller som en konsument köpt av en näringsidkare och konsumenten inte får rättelse genom reklamation. Utredaren ska också lämna ett förslag, inklusive författningsförslag, till hur skyddet ska utformas och ska vid utformningen av skyddet utgå från att Lagen om byggfelsförsäkring upphävs samt göra en avvägning mellan skyddets omfattning och utformning å ena sidan, och kostnaderna för att upprätthålla det skydd som föreslås. Utredningen har presenterat några första utkast till Lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel. I en kommentarstext anges särskilt att så kallat utvecklingsfel ska inkluderas hänförliga till konstruktion, material och utförande.

Det återstår en hel del arbete innan förslaget kan bli verklighet; men arbetet kan leda till ett förstärkt konsumentskydd i form av en ny lag och på sikt anpassade försäkringslösningar. Enligt en etablerad försäkringsmäklare i byggbranschen kan de försäkringsgivare som arbetar med ”byggfelsförsäkringar” mycket väl försäkra utvecklingsfel; efter sedvanliga riskbedömningar. Det finns också flera återförsäkringsgivare som ställer upp. Att försäkra utvecklingsfel kan dock leda till en premiehöjning om 15–20 procent. Denna kostnadsökning ska läggas till övriga byggkostnader; men sannolikt är en försäkringslösning ändå den bästa lösningen på sikt för samhällsbyggnadssektorn med reservation för vad utredaren nu kommer fram till vid sin avvägning mellan skyddets omfattning och utformning å ena sidan, och kostnaderna för att upprätthålla det skydd som föreslås. Avgörande blir säkert också vad utredaren kommer fram till i en helt annan fråga som behandlas parallellt; nämligen frågan om att dela upp byggherreansvaret på olika aktörer i byggprocessen. Men den frågan kräver en separat artikel.

Olof Johnson, chefsjurist, Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.