Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ledare

Nya PBL öppnar

I slutet av maj i år skickade miljödepartementet ut förslaget till ny Plan- och bygglag som samlar de olika delarna som tidigare arbetats fram; PBL-kommitténs betänkande, Byggprocessutredningen liksom de olika förslag som lagts fram i utredningar från Boverket. 19 augusti gick svarstiden ut för de nästan 70 instanser som bjöds in att yttra sig. På listan finns många av landets domstolar, länsstyrelser, statliga verk och styrelser liksom intresseorganisationer och ett antal av näringslivets organisationer.Tanken är att nya PBL efter denna svarsomgång och vidarebearbetning ska vara klar för ett riksdagsbeslut och träda i kraft nästa vår, 1 mars 2010.

Publicerad: 19 augusti 2009, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ambitionen igenom hela denna omfattande beredning har varit att förenkla och förtydliga bestämmelserna. PBL reglerar viktiga och svåra samhällsfrågor och trycket har varit hårt från bland annat byggherrar och byggentreprenörer liksom åtskilliga kommuner att skapa ett rättssäkert regelverk som samtidigt skynda på processen från byggherrens inledande projektplanering fram till byggstart. Idag tar detta åtskilliga år i anspråk.

Men här ligger också de inbyggda motsättningarna varje PBL-reglering av markanvändningen i öppen dager. Det är en rad olika intressen som ska avvägas mot varandra. Och i det nya förslaget försöker lagstiftarna att både vidga kretsen och samordna den i en enhetligare lagstiftning om hur olika lagar ska samverka med varandra. Fråga är hur mycket av detta som verkligen är en förenkling.

Sveriges Byggindustrier för fram stark kritik på flera punkter:
”De intresseavvägningar som ska göras i PBL måste enligt BI ske i lag, eftersom de handlar om inskränkningar i enskildas äganderätt till fastigheter. Det kan rent av ifrågasättas om den valda ordningen är förenlig med egendomsskyddet i Europakonventionen”, skriver BI.
En annan punkt gäller fjärde kapitlet i PBL där grundregeln hittills har varit att det är kommunen som har ansvar för allmänna platser. Enbart om det finns särskilda skäl för det får kommunen lämpa över ansvar för allmänna platser på byggherrarna eller fastighetsägare i anslutning till de allmänna platserna.

Redan PBL-kommittén kunde visa på en vanlig trend i kommunerna – att de lassade över kostnadsansvaret på den som skulle bygga och äga, så kallat enskilt huvudmannaskap. Drivkraften är enkel. Det blir billigare för kommunen. Men PBL-kommittén valde att gå lagbrytarna till mötes och ge kommunen den fria val-möjligheten, att besluta själv att lägga kostnadsansvaret för allmän mark på fastighetsägaren. Det är också så nya PBL utformats.

BI kräver att detta ändras. ”Lagen bör stramas upp så att kommunen inte kan springa ifrån ansvaret för allmänna platser”, skriver man.

En näraliggande fråga av stor ekonomisk betydelse är utformningen av exploatringsavtalen. I början av 2008 tog Byggindustrin upp frågan på nyhetsplats i ”Vartannat exploateringsavtal saknar lagstöd”. Där visade vi hur kommunerna ställer allt tuffare krav på de byggherrar som exploaterar attraktiv mark i landets städer. Dessa blir tvungna att bekosta infrastruktur som allmänheten har tillgång till som vägar, kajer, parker och bryggor. Bostadsrättsföreningar som tar över får sedan ta ansvar för framtida underhåll.

Hårdraget handlar det om att flytta över samhällsuppgifter som ska bekostats av skattebetalarna till enskilda hushåll – som förutom grundinvesteringen sedan har driftskostnader för all framtid.
Det är att öppna möjligheterna för kommunerna att smygbeskatta vissa av sina invånare samtidigt som man gynnar andra genom att de slipper betala för sig. Sådant bör alltid vara olagligt.

Anmärkningsvärt är även det faktum att det i övrigt helt saknas regler för hur ett exploateringsavtal får utformas. När det gäller offentlig upphandling finns det sedan länge både på EU-nivå och i svensk rätt. Allt för att ge området en rättssäker behandling i avvägningen mellan det offentliga och företag.

BI har länge krävt en motsvarighet för exploaterings-avtal. Men på denna punkt är nya PBL helt tyst.

Staffan Åkerlund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.