Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Ny rapport: En miljon nya bostäder kan byggas i goda lägen

Publicerad: 4 juli 2016, 13:31

Det går att bygga upp till 1 miljon lägenheter i bra lägen i våra tio största städer enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Foto: Robin Hayes

Det går att bygga bostäder i bra lägen i tio av våra större städer. Det visar rapporten Alla får plats i stadens goda lägen, som har producererats på uppdrag av Hyresgästföreningen. .


Ämnen i artikeln:

Almedalen 2016

Analysföretaget Spacescape, har på Hyresgästföreningens uppdrag identifierat byggbar mark i tio svenska städers ”goda lägen”. Analysen, som presenteras i Almedalen onsdagen den 6 juli visar att det går att bygga att bygga en miljon nya bostäder i goda lägen i tio av våra större städer.

- Över hälften av den beräknade bostadspotentialen finns i Stockholm och Göteborg och nästan en fjärdedel finns längs med större trafikleder och vägar, säger Alexander Ståhle, vd på Spacescape och rapportförfattare.

Goda lägen har i rapporten definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Bil har uteslutits som transportmedel då det inte är tillgängligt för alla.

Städerna som har studerats är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Det täcker utbyggnadsbehovet på dessa orter till år 2030, i vissa fall till 2050. Hälften av all byggbar mark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark.

Det finns stor utbyggnadspotential kring exempelvis Bromma flygplats, Solna och Älvstaden.

- Ungefär 42 procent av den totala bostadspotentialen utgörs av förtätningar av befintliga bostadsområden, framförallt i förortsmiljöer byggda 1930-1980. Där finns dessutom redan utbyggd infrastruktur och service att dra nytta av vid bostadsbyggande, säger Alexander Ståhle.

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen, konstaterar att rapporten visar att man inte alls behöver bygga i ”dåliga lägen”.

- Det är inte är rätt väg att gå. Att bygga i goda lägen, där det finns bra serviceutbud och väl utbyggd kollektivtrafik, minskar segregationen, det minskar bilberoende, biltrafik och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att öka bostadsutbudet och minska bostadsköerna, ökar jämlikheten och underlättar människors vardag och möjligheter att lösa sina livspussel, säger Marie Linder.

Hon anser att ett socialt hållbart byggande även innebär att människor ges tillgång till staden och dess utbud och närhet till jobb, service, kultur och vänner. En integrerad sammanhållen stad bidrar både till ökad social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället.

Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen på onsdagen den 6 juli.

Åtta punkter på hur fler bostäder kan byggas:

1. För dialog om mervärden

Byggande i befintlig bebyggelse kräver tät och rättvis dialog med alla berörda. Syftet är inte minst för att få en snabb och effektiv planprocess. Särskilt viktigt är det att nå de boende som inte så ofta kommer till tals, barn, ungdomar och äldre. Dialogens syfte är att få in synpunkter och lokal kunskap men kan inte ge hela svaret på hur det är bäst att bygga. Här finns en viktig uppgift för forskare, arkitekter, byggare och andra experter att tänka långsiktigt hållbart och på framtidens stadsliv.

2. Styr med normer i översiktsplanen

Översiktsplanen är kommunens viktigaste instrument för att vägleda en hållbar stadsutveckling. Många översiktsplaner är idag mycket diffusa när det gäller stadsbyggandet, hur staden borde utformas. Det betyder att det skapas stor osäkerhet i planprocesser och för bygg- och fastighetsbranschen. Översiktsplanen blir ett mycket mer effektivt och användbart instrument om det tydligt beskriver stadsbyggnadsprinciper och föreskriver normer för en god stadsmiljö.

3. Skapa planberedskap med områdesplaner

Det är bara genom stadsplanering och stadsbyggande som det kan göras plats för att bygga många bostäder nära varandra därför att husens funktion och attraktivitet är helt beroende av att det finns gator, parker och gårdar som ger tillgänglighet, trygghet och trivsel. Det är kommunen genom sitt planmonopol som har till uppgift att samordna stadsplaneringen men också ställa krav på byggandet som skapar attraktivitet och allmänna värden. Ett sådant villkor för byggande kan vara att det ska vara en viss andel hyresrätter inom ett område för att skapa förutsättningar för blandning.

4. Ta tillvara den kommunala marken

I många städer äger kommunen stora markytor. Det ger kommunen möjligheter att påverka stadsplaneringens helhet och kvaliteten på byggandet. Det är samtidigt viktigt att hushålla med den kommunala marken då den utgör en framtida resurs. Att sälja ut mark minskar alltså samtidigt kommunens makt att påverka planeringen i framtiden. Kommunen bör därför se över möjligheten att också köpa in mark i goda lägen.

5. Investera mer i offentliga rum

Det offentliga rummet i form av gator, parker, skolor och kollektivtrafik är det som skapar de viktigaste bostadsvärdena. Det offentliga rummet är fullständigt avgörande för ett stadsområdes attraktivitet och det behövs stora resurser på utformning, underhåll och skötsel för att gator och parker ska fungera väl. Utveckling av det offentliga rummet är också en viktig del av dialogarbetet med närboende och berörda.

6. Öka byggrätter med kvalitetskrav

Mycket byggande begränsas idag av befintliga planbestämmelser på privat kvartersmark. Särskilt tydligt blir det i villaområden där förtätningsfriheten ofta är starkt begränsad, alltså av kommunen själv. Samma sak gäller privat mark ägda av bostadsrättsföreningar. Dessa ytor som inte ägs av kommunen kan få tydligare incitament att bebyggas. Det kan göras med utökade byggrätter och förändrade detaljplanebestämmelser som ger större möjlighet att bygga. Med utökade byggrätter bör det följa krav på stadsbyggnadskvaliteter, så som stadsbild, gatumiljö, parker, andel hyresrätter mm.

7. Smartare industriellt byggande

Det industriella byggandet är ett led i att skapa billigare bostäder, men de modeller som idag är framtagna är inte anpassade för förtätning och stadsbyggande. Det behövs nya smartare modeller som går att anpassa efter tomtform, storlek och sammanhang. Det behövs innovation inom byggbranschen som tar utgångspunkt i stadsbyggandet inte bara bostadsproduktionen.

8. Gör staten delaktig i byggandet

Staten skulle kunna ta en tydligare roll i att styra hur, vad och var det borde byggas.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Ämnen i artikeln:

Almedalen 2016

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.