tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggregler

Förslagen som ska förenkla byggreglerna

Publicerad: 19 december 2019, 08:47

En ny myndighet som kan ge förhandsavgöranden skulle fylla ett stort behov, menar Anna Sander, som tillsammans med Kurt Eliasson har lett arbetet i Kommittén för modernare byggregler.

Foto: Anders Siljevall

Enklare ombyggnad, tydligare byggregler och en helt ny myndighet. Det är några av de åtgärder som Kommittén för modernare byggregler nu föreslår.

Ämnen i artikeln:

Boverkets byggreglerbyggregler

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


En total översyn av Sveriges byggregler och dess kontrollsystem. Det har varit uppdraget för Kommittén för modernare byggregler sedan februari 2017. Nu kommittén presenterat sina förslag för regeringen.

Ett av kommitténs förslag handlar om att Boverket ska reformera byggreglerna. Nyligen presenterade Boverket egna förslag på förenklingar. Men det finns skillnader i det arbete som myndigheten redan föreslagit och kommitténs förslag, menar Anna Sander, som har varit en av två ledare av kommittén.

– Boverket har arbetat efter ett mer begränsat perspektiv. De föreslår, liksom vi, att allmänna råd och hänvisningar till standarder ska tas bort, men vi betonar att de bindande reglerna i BBR måste bli tydligare. Annars hamnar vi i samma otydlighet som vi har i dag, säger Anna Sander till Byggindustrin och Fastighetsnytt.

LÄS MER: Så ska boverket förenkla byggreglerna

Detta kommer att innebära ett stort arbete för Boverket, men kommittén visar med ett case att de nya reglerna kommer att få stor effekt.

– Eftersom vi preciserar vad som är det viktiga och vad man inte behöver ta hänsyn till blir det såväl enklare som billigare att bygga, säger Anna Sander.

Inrättandet av en ny myndighet, Byggkravsnämnden, är en annan konkret åtgärd som föreslås.

– Den skulle fylla ett behov som många har efterfrågat. Efter ett förhandsavgörande från nämnden ska en byggherre kunna få godkänt i varje kommun. Detta underlättar serietillverkning och industriellt byggande, säger Anna Sander.

Nu väntar remissrunda för kommitténs förslag. Anna Sander är angelägen att alla läser och återkommer med sina synpunkter för att finansdepartementet ska få en så allsidig lägesbild som möjligt.

– Jag känner mig nöjd och förväntansfull över vad som händer med förslagen. Jag tycker att vi har löst de stora frågorna, säger Anna Sander.

Kommitténs fem förslag i korthet

1. Enklare att bygga om

Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen. Dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs, vilket gör ombyggnader onödigt dyra och leder till att de ibland inte blir av. Fler ombyggnader skulle kunna bidra till att det befintliga bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.

2. Möjligt med flexiblare planlösning

Kommittén vill se en större frihet gällande bostadsutformning. Med endast två kravnivåer, en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter ökar flexibiliteten i planlösningen, utan att göra avkall på tillgängligheten. Kommittén vill också ta bort kraven på ett avskilt kök och premierar istället avskilda sovrum. Att barn ska få egna sovrum ses som viktigare än att ha ett separat rum för kök.

3. Byggreglerna blir tydligare

Boverket ska få i uppdrag at reformera byggreglerna, minimera allmänna råd i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder. Anledningen är att föreskrifterna uppfattas som otydliga och standarderna har blivit styrande när kommunerna gör sina bedömningar.

4. Ny myndighet ska säkra enhetlighet

En ny myndighet, Byggkravsnämnden, ska införas med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Bedömningen av ärendet som byggherren initierar ska ske utifrån att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. Ett positivt förhandsavgörande ska vara bindande för kommunens byggnadsnämnd vid prövning av bygglov och bedömning vid startbesked.

5. Enklare kontrollprocess

Certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Systemen har flera brister och garanterar varken en oberoende bedömning eller motverkar byggfel. Det främsta problemet är att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga har en beroendeställning till byggherren då det är byggherren som väljer vem som ska anlitas och betalar för tjänsten. Kommittén föreslår även att det i plan- och bygglagen beskrivs vad som ska gås igenom vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnderna utför på byggarbetsplatserna, samt att bestämmelserna för kontrollplanen förtydligas i föreskrifter.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev