Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Partiernas infrastrukturpolitik

Publicerad: 3 september 2018, 04:00

Höghastighetsjärnväg nästa för Sverige? Här en illustration på brittiska High Speed 2

Illustration: High Speed 2

I förra veckans Byggindustrin redogjorde de politiska partierna för sina ståndpunkter i bygg- och bostadsfrågor. Denna vecka har turen kommit till infrastrukturpolitiken.


Partiernas talespersoner i infrastrukturfrågor har svarat på:
1. Vilka är de viktigaste frågorna att lösa nästa mandatperiod vad gäller infrastruktur?
2. Bra och dåligt med nuvarande regeringens infrastrukturpolitik?

Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson, Centerpartiet:

1.  Det viktigaste är för det första  att slutföra samtalen om Sverigeförhandlingen och få igång det projektet, för det andra att allmänt få ordning på järnvägs- och vägunderhållet. Sverigeförhandlingen är den stora puckeln. Det är ett väldigt stort och dyrt projekt. Syftet är att få mer kapacitet i transportinfrastrukturen och utmaningen kommer att vara att få till finansieringen så att det inte drar ut på tiden och att man samtidigt inte drar undan pengar från andra nödvändiga investeringar i transportinfrastrukturen i vårt land. Därför måste Sverigeförhandlingen finansieras utanför övrig transportinfrastruktur. Det måste staten garantera och låna upp tillräckligt mycket pengar för att investeringarna i inom Sverigeförhandlingen inte går ut över annan transportinfrastruktur. Centerpartiet anser att det är enda möjligheten för att satsningen inte ska dra ut på tiden. Nu har regeringen bjudit in till samtal om detta.

2. Bra är att regeringen, liksom vi gjorde, satt av mer resurser till järnvägsunderhåll. Dåligt är att man vill förstatliga järnvägsunderhållet. Det är ineffektivt. En annan sak som bekymrar är att pengarna som lagts på vägunderhåll är så lågt att våra småvägar kommer att vara i bedrövligt skick. Det är inte acceptabelt.

Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling, Vänsterpartiet:

1. Det viktigaste är att få en partiövergripande överenskommelse om höghastighetståg och upprustning av järnvägen i stort för att säkerställa en fungerande infrastruktur.

2. Regeringens nationella plan tar inte tillräcklig hänsyn till att vi ska nå miljömålen och prioriterar fortfarande stora vägprojekt och flygprojekt framför viktiga satsningar på järnväg. Bristen på pengar till underhåll av landsbygdens vägar är också tydligt.

Jessica Rosecrantz (M)

Jessica Rosencrantz, Moderaterna:

1. Moderaterna förstärker kraftigt anslagen till både underhåll och investeringar i järnvägen, lovar att ta tag i järnvägens organisatoriska problem. För det andra måste vi satsa mer på att underhålla vårt vägnät som utgör ryggraden i vårt transportsystem. Regeringens nedprioritering av vägnätet innebär att delar av vägnätet kommer att försämras under det kommande decenniet. Moderaterna satsar därför sex miljarder kronor mer på vägunderhåll än vad regeringen gjorde i sin nationella plan.För det tredje måste vi göra mer, men framförallt göra rätt, för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Moderaterna vill öka inblandningen av biodrivmedel i bränslet, vi satsar 100 miljoner kronor per år på utbyggnad av teknikneutral laddinfrastruktur och vi främja flygets gröna omställning.

2. Moderaterna är positiva till att regeringen beslutat om ett åtgärdspaket på cirka 2,5 miljarder kronor i syfte att godståg med längder på upp till 750 meter ska kunna framföras på ett utpekat nät. Det är något som näringslivet länge efterfrågat och en satsning som är bra för jobb och tillväxt och samtidigt stärker vår konkurrenskraft. Tyvärr överskuggas den här typen av positiva beslut av att regeringen inte klarat av att ta ett helhetsgrepp om transportpolitiken. Man har infört en flygskatt som straffar avstånd istället för utsläpp och helt saknar en miljöstyrande effekt, man har svikit sitt löfte om att tågen skulle gå i tid, man har straffbeskattat den svenska landsbygden genom den orättvisa skattehöjningen på bensin och diesel och man underinvesterar i vårt vägnät.

Lars Friberg (MP)

Lars Friberg, Miljöpartiet:

1. Tågtrafiken måste bli bättre. Det gäller både att implementera den nollvision mot tågstrul vi presenterat, stärka och rusta existerande banor och nå en bred överenskommelse om att sätta igång arbetet med att bygga nya stambanor för höghastighetståg. Sverige behöver anta och genomföra en nationell strategi för laddinfrastruktur och biogas i hela landet. Laddinfrastruktur för elbilar samt produktions-, distributions- och tankinfrastruktur för biogas måste snabbt byggas ut under den kommande mandatperioden. Det behövs även byggas ut bredband i hela landet. Målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.”

2. Att regeringen tack vare Miljöpartiets trägna arbete nu satsar 700 miljarder kronor på infrastruktur, det är den största järnvägssatsningen i modern tid. Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Satsningarna på järnväg uppgår till totalt 148 miljarder kronor vilket är en ökning med 32 procent jämfört med föregående planperiod. Detta innebär att ca 77 procent av de totala medlen till namngivna objekt på 193 miljarder kronor går till järnvägsobjekt. Regeringen har även ökat anslagen till drift- och underhåll av järnvägen med hela 47 procent. Vi hade gärna sett att allianspartierna släppt positionerandet före valet och i stället valt att samarbeta med regeringen kring beslutet att bygga nya stambanor för höghastighetståg så vi hade kunnat starta detta viktiga projekt som är en central investering i Sveriges framtid.

Nina Lundström (L)

Nina Lundström, Liberalerna:

1. Liberalerna vill rusta upp, underhålla och modernisera det befintliga järnvägsnätet. Vi ställer oss i huvudsak bakom regeringens infrastrukturplan för 2018-2029 när det gäller att rusta upp och bygga ut det befintliga järnvägs- och vägnätet. Däremot är Liberalerna skeptiska till regeringens planer på att bygga en höghastighetsbana för järnväg i södra Sverige då vi är övertygade om att det riskerar att slå ut alla andra framtida investeringar och underhåll av det befintliga järnvägsnätet. Vägtrafiken är viktig för att hela landet ska fungera och vägnätet behöver på många ställen förstärkas och förbättras. Liberalerna vill tillåta 74-tons lastbilar på samtliga vägar där bärighet finns. Tyngre gods kommer innebära färre lastbilar på våra vägar vilket i längden leder till mindre utsläpp. Liberalerna säger nej till kilometerskatt, en straffskatt på företag i glesbygd. Bredband är i dag en lika viktig del av infrastrukturen som el- och vägnäten. Vi vill att Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företag.

2. Dåligt: Planerna på ett höghastighetståg som riskerar att vara en förlegad teknik när den invigs runt 2050 och som kan slå ut all andra investeringar i järnväg för lång tid framåt, att ingen utbyggnad av den östliga förbindelsen för bilar i Stockholm finns med i regeringens infrastrukturplan, att investeringarna i regionala cykelstråk i Stockholms län strukits i regeringens infrastrukturplan samt alla de förslag som syftar till att försvåra för landsbygdsbor att använda bilen där det inte finns kollektivtrafik att tillgå.
Bra: Flera av projekten i regeringens infrastrukturplan uppskattar vi både när det gäller upprustning och utbyggnad av det befintliga nätet av järnvägar och vägar.

Robert Halef (KD)

Robert Halef, Kristdemokraterna:

1. Det viktigaste är att satsa på väg- och järnvägsunderhåll. Vi vill bygga höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö så fort som möjligt. Vi vill också fullborda ringleden runt Stockholm, bygga en broförbindelse Helsingborg-Helsingör och en ny bro över Södertälje kanal.

2. Bra att investeringsramen har utökats både för väg- och järnvägsprojekt. Dåligt att MP har tillåtits fördröja bygget av viktiga projekt exempelvis Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse.

Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson och Per Klarberg, Sverigedemokraterna:

1. Sverige har byggt upp en enorm skuld för underhåll och kraftigt försummat den befintliga järnvägsinfrastrukturen, som har resulterat i ständigt kraftiga förseningar och inställda avgångar både för gods- och persontransporter.
Järnvägsinfrastrukturen är idag extremt undermålig och opålitlig, därav ser vi det som ytterst olyckligt och olämpligt att ta ännu mer resurser ifrån det befintliga underhållet, för att satsa på framtida prestigeprojekt.

2. Vi ser positivt på den godsstrategi som nyligen kom till, samt den nationella planen, även om vi i vissa delar har andra prioriteringar. Vill man få ett rättvist och opartiskt svar på hur infrastrukturpolitiken sköts den senaste mandatperioden så bör man ställa den frågan till bland annat Sveriges pendlare som har väntat och frusit någonstans i Sverige under gångna åren.

Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson, Socialdemokraterna:

1. Den S-ledda regeringen har ökat infrastruktursatsningarna med 100 miljarder till totalt 622,5 miljarder för åren 2018-2029 jämfört med den förra regeringen. En viktig fråga att lösa under nästa mandatperiod är finansieringen av de nya stambanor för höghastighetståg som vi vill bygga. Vi har satsat riktade pengar till vägarna för att bland annat laga de potthåll vi har runt om i landet. Laddinfrastrukturen för elbilar blir allt viktigare för varje dag, och vi vill fortsätta de nuvarande satsningarna för en snabb utbyggnad av laddstolpar i hela landet. Den räckviddsångest som elbilsförare ibland känner vill vi bygga bort genom fler möjligheter till batteriladdning runt om i landet.

2. Som regeringsparti står vi givetvis bakom regeringens infrastrukturpolitik som helhet. Vi framhåller gärna det utökade underhållet på framförallt järnväg men även vägar i glesbygd och arbetet med att föra över gods från väg till järnväg. Vi har också genom Sverigeförhandlingen tagit steg mot att ge Sverige nya stambanor.

Mattias de Frumerie, Nomi Melin Lundgren, Anders Siljevall, Johanna Åfreds, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.